Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marij Regelt

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden haar van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van Marij Regelt.
2. Indien Marij Regelt op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen haar overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Marij Regelt op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 2. Overeenkomsten, opdrachten
1. Opdrachten dienen schriftelijk te worden versterkt en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
2. Wijzigingen op een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden. Wijzigingen haar pas bindend, indien deze schriftelijk door Marij Regelt haar bevestigd.
3. Inschakeling derden. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marij Regelt het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 3. Offertes en voorstellen
1. Alle aanbiedingen, offertes, voorstellen, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Marij Regelt haar vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. De in een offerte/voorstel vermelde prijzen haar exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marij Regelt niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het aanbod, dan is Marij Regelt hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4. Algemene verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door Marij Regelt gewenste vorm en op de door Marij Regelt gewenste tijdstippen aan Marij Regelt ter beschikking worden gesteld; De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens/briefing juist en volledig haar. De opdrachtgever vrijwaart Marij Regelt voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig haar van de gegevens.
2. De opdrachtgever vrijwaart Marij Regelt ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop opdrachtgever gebruik maakt van de door Marij Regelt geleverde dienstverlening.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Marij Regelt kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Marij Regelt, haar personeel dan wel door hem ingeschakelde derden.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Marij Regelt.

Artikel 6. Betaling
1. Marij Regelt hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, vanaf de factuurdatum.
2. Marij Regelt factureert bij langdurige opdrachten (meer dan 100 uur) wekelijks, opdrachten korter dan 100 uur worden direct na afronding van de opdracht gefactureerd
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald zal de opdrachtgever aan Marij Regelt een vertragingsrente verschuldigd haar ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend.
4. Ter keuze van Marij Regelt kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk Schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Marij Regelt heeft, dan ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien opdrachtgever  (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
1. Marij Regelt is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Marij Regelt geleverde dienstverlening.
Artikel 8. Overmacht
2. Ingeval er sprake is van overmacht is Marij Regelt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te haar.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever  gehouden haar verplichtingen jegens Marij Regelt tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal haar van overmacht zullen onder meer worden verstaan: ziekte (medewerkers), overheidsmaatregelen, staking, storing in benodigde apparatuur van Marij Regelt.

Artikel 9. Ontbinding, annulering
1. De Opdrachtgever  doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. In geval de Opdrachtgever  de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Marij Regelt een door Marij Regelt nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Marij Regelt te vergoeden. Marij Regelt is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Marij Regelt ter zake.
6. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Datum: 13-04-2018